Algemene Voorwaarden

1/7
FitnessResult B.V., De Meeten 15, 4706 NJ Roosendaal, www.fitnessresult.nl
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van FitnessResult B.V.
Adres: De Meeten 15, 4706 NJ Roosendaal,
Telefoonnummer:06-52348884
E-mailadres:info@Fitnessresult.nl
KvK-nummer: 58095284
Btw-identificatienummer: NL852871521B01

1. Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Fitness
Result B.V., en een koper waarop FitnessResult B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard,
voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met FitnessResult
B.V., voor de uitvoering waarvan door FitnessResult B.V. derden dienen te worden betrokken.
1.3 De toepasselijkheid van voorwaarden van de koper wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 FitnessResult B.V. behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden aan te passen c.q. aan te vullen.
1.5 Indien FitnessResult B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt betekent dit niet
dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat FitnessResult B.V. in enigerlei mate het recht zou
verliezen om in andere gevallen stipte naleving van de bepalingen in deze voorwaarden te verlangen.
1.6 Indien een bepaling van deze voorwaarden door een bevoegde rechter nietig zal worden verklaard of
vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverkort van kracht blijven en zal FitnessResult B.V. een
nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de
strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
1.7 Een exemplaar van deze voorwaarden is op verzoek bij FitnessResult B.V. te verkrijgen.

2. Offertes
2.1 Alle offertes van FitnessResult B.V. zijn vrijblijvend en gelden gedurende 14 dagen, tenzij schriftelijk
anders is aangegeven.
2.2 Overeenkomsten tussen FitnessResult B.V. en de koper komen uitsluitend tot stand door schriftelijke
aanvaarding van de offerte door Koper.
2.4 FitnessResult B.V. kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de koper
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke
vergissing of verschrijving bevat.
2.5 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de
aanbieding opgenomen aanbod dan is FitnessResult B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt
dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij FitnessResult B.V. anders aangeeft.
2.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht FitnessResult B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van
de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet
automatisch voor toekomstige orders.

3. Prijzen
3.1 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder
begrepen transport- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.2 FitnessResult B.V. heeft het recht kostenstijgingen tussen het tijdstip van offerte, of het tot stand komen
van de overeenkomst (indien geen voorafgaande offerte heeft plaatsgevonden) en het tijdstip van levering,
volledig aan de koper door te berekenen. Onder kostenstijging wordt onder meer begrepen:
wisselkoersveranderingen, verhoging van de prijzen van o.a. grondstoffen en energie en andere
kostenverhogende factoren.
2/7
FitnessResult B.V., De Meeten 15, (4706 NJ) Roosendaal, www.fitnessresult.nl

Artikel 4. Leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst;
4.1. De door FitnessResult B.V. opgegeven data van leverings- c.q. uitvoeringstermijnen dienen slechts ter
indicatie. Bij overschrijding van een termijn dient de koper FitnessResult B.V. derhalve schriftelijk in gebreke
te stellen. FitnessResult B.V. dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te
geven aan de overeenkomst.
4.2 Overschrijding van een leveringstermijn geeft koper geen recht op schadevergoeding.
4.3. FitnessResult B.V. heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.4 FitnessResult B.V. is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus
uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
4.5 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd heeft FitnessResult B.V. het recht een order in
gedeelten te leveren c.q. uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de order dat geleverd
c.q. uitgevoerd is, conform artikel 10 en volgend.
4.6 Indien FitnessResult B.V. gegevens behoeft van de koper voor de uitvoering van de overeenkomst,
vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de koper deze juist en volledig schriftelijk, dan wel per
e-mail aan FitnessResult B.V. ter beschikking heeft gesteld.
4.7 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan
noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot
aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan
niet op verzoek of aanwijzing van de koper, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de
overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties
hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk
overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. FitnessResult B.V. zal daarvan zoveel als mogelijk
vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn
van uitvoering worden gewijzigd. De koper aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst,
daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
4.8 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is FitnessResult B.V.
gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen
FitnessResult B.V. bevoegde persoon en de koper akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven
prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering
gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin
wanprestatie van FitnessResult B.V. op en is voor de koper geen grond om de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 5. Levering, risico-overgang
5.1 Aflevering geschiedt op een plaats in Nederland zoals bepaald in de offerte c.q.
opdrachtbevestiging van FitnessResult B.V. of op de wijze die door FitnessResult B.V. schriftelijk is
aanvaard. Indien geen plaats van aflevering is vastgesteld in de offerte c.q. opdrachtbevestiging, is de plaats
van aflevering de vestiging van FitnessResult B.V. in Nederland.
5.2 FitnessResult B.V. is gerechtigd de levering of een gedeelte daarvan te annuleren indien daartoe
aanleiding is als gevolg van omstandigheden, betreffende de vertraging of verhindering van de import, de
ver- of bewerking of de verzending van de levering, alsmede alle overmacht opleverende omstandigheden.
5.3 FitnessResult B.V. heeft het recht een levering op te schorten zolang de koper niet heeft
voldaan aan zijn betalingsverplichting uit eerder gesloten overeenkomsten.
5.4 Vanaf het moment dat de zaak/zaken het magazijn van FitnessResult B.V. of andere plaatsen waar zij in
afwachting van verzending naar de wederpartij zijn opgeslagen verlaten, zijn deze voor risico van de koper.
Alsdan is de koper verantwoordelijk voor alle directe en/of indirecte schade toegebracht door of aan
onderhavige zaak/zaken.
5.5 FitnessResult B.V. is niet gehouden tot verzekering van het transport van de zaak/zaken, tenzij
anders is overeengekomen. Indien en voor zover FitnessResult B.V. evenwel voor verzekering
zorgdraagt, wordt zij geacht daarbij zelf belang te hebben, danwel het belang van de koper te dienen.
3/7
FitnessResult B.V., De Meeten 15, (4706 NJ) Roosendaal, www.fitnessresult.nl
5.6 Koper en FitnessResult B.V. spreken bij aanvang van de overeenkomst af of de aanvoer van het
gekochte door FitnessResult B.V. dan wel door koper zelf zal worden geregeld. De transportkosten
komen voor rekening van koper.
5.7 Koper garandeert een goede toegankelijkheid van de in lid 1 genoemde locatie voor het betreffende
transportmiddel. Als door onvoldoende bereikbaarheid van deze locatie de gekochte zaak niet kan
worden afgeleverd, heeft FitnessResult B.V. het recht deze rit bij koper in rekening te brengen.
5.8 Koper dient ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegd persoon gedurende de afgesproken
leveringsdag aanwezig is voor de inontvangstneming van de gekochte zaak.
5.9 Indien bij levering niemand aanwezig is heeft FitnessResult B.V. het recht om de gekochte zaak mee
terug te nemen. Koper zal alsdan toch de transportkosten verschuldigd zijn.

Artikel 6. Overmacht
6.1 FitnessResult B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien zij
daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch
krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
6.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet
en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop
FitnessResult B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor FitnessResult B.V. niet in staat is haar
verplichtingen na te komen. FitnessResult B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat FitnessResult B.V.
naar verbintenis had moeten nakomen.
6.3 FitnessResult B.V. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere
partij.
6.4 Indien FitnessResult B.V. ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de
overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is FitnessResult B.V. gerechtigd om het
reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De koper is gehouden deze
factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7. Garantie en reclame
7.1 Door FitnessResult B.V. te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op
het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in
Nederland zijn bestemd.
7.2 Onverminderd het bepaalde in lid 1, gelden voor leveranties van nieuwe zaken, geen andere garanties
dan die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van
de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en
voorrijdkosten, aan de koper in rekening gebracht worden.
7.3 Voor de leverantie van gebruikte zaken gelden de navolgende garanties:
1) Gereviseerd: 1 jaar garantie op onderdelen;
2) Touched Up: 3 maanden garantie op onderdelen;
3) Bought as it is: geen garantie.
Voorafgaande aan de koop van een gebruikte zaak geeft de koper aan voor welke van de hiervoor in artikel
7.3 vermelde garantie hij wenst.
7.4 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit
onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de koper en/of
door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van FitnessResult B.V., de koper of derden aan de
zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken
4/7
FitnessResult B.V., De Meeten 15, (4706 NJ) Roosendaal, www.fitnessresult.nl
werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een
andere dan de voorgeschreven wijze. De koper komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek
is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar FitnessResult B.V. geen invloed op kan
uitoefenen.
7.5 De koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken
hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit
van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen
dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen acht (8) dagen na ontdekking
schriftelijk, dan wel per e-mail aan FitnessResult B.V. te worden gemeld. De melding dient een zo
gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat FitnessResult B.V. in staat is
adequaat te reageren. De koper dient FitnessResult B.V. in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen)
onderzoeken.
7.6 Zaken die aan FitnessResult B.V. voor garantiebeoordeling worden toegezonden dienen franco en voor
rekening van de koper aan het magazijn van FitnessResult B.V. te worden afgeleverd.
7.7 Indien de koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De koper blijft in dat geval
ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige
waarde toekomt.
7.8 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de koper geen recht meer toe op herstel,
vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval
een langere termijn voortvloeit.
7.9 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal
FitnessResult B.V. de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn, vervangen of zorgdragen voor herstel
daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de koper voldoen. In geval van vervanging is de
koper gehouden om de te vervangen zaak ongebruikt, onbeschadigd en verpakt in onbeschadigde, originele
verpakking aan FitnessResult B.V. te retourneren en de eigendom daarover aan FitnessResult B.V. te
verschaffen, tenzij FitnessResult B.V. anders aangeeft.
7.10 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan,
daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van FitnessResult B.V. daardoor gevallen, integraal
voor rekening van de koper.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1 Indien FitnessResult B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot
hetgeen in deze bepaling is geregeld.
8.2 FitnessResult B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat
FitnessResult B.V. is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens.
8.3 FitnessResult B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
8.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de
vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van FitnessResult B.V. aan de
overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan FitnessResult B.V. toegerekend kunnen
worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de koper aantoont dat deze
kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
8.5 FitnessResult B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade.
8.6 Indien FitnessResult B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid
van FitnessResult B.V. beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat
gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5/7
FitnessResult B.V., De Meeten 15, (4706 NJ) Roosendaal, www.fitnessresult.nl
8.7. De aansprakelijkheid van FitnessResult B.V. is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat in een
voorkomend geval uit hoofde van de door haar gesloten (product)aansprakelijkheidsverzekering wordt
uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste
van haar verzekeraar komt.
8.8 FitnessResult B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door onoordeelkundig of onzorgvuldig
gebruik van de koper of personen voor wie de koper aansprakelijk is, noch in het geval dat de producten
door niet-gekwalificeerden zijn gebruikt.
8.9 leder recht op schadevergoeding vervalt indien de vordering niet binnen 3 maanden na
het ontstaan daarvan bij FitnessResult B.V. schriftelijk is gemeld.
8.10 De koper vrijwaart FitnessResult B.V., haar werknemers en door haar voor de uitvoering van de
overeenkomst ingeschakelde hulppersonen voor iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering
door FitnessResult B.V. van de overeenkomst, in zoverre die aanspraken meer of anders zijn van die welke
de koper toekomen jegens FitnessResult B.V.
8.11 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te
wijten is aan opzet of grove schuld van FitnessResult B.V. of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 9. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
9.1 FitnessResult B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst
terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
- de koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst FitnessResult B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond
geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen;
- de koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van
zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- Indien door de vertraging aan de zijde van de koper niet langer van FitnessResult B.V. kan worden
gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is
FitnessResult B.V. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
- indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst
onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van FitnessResult
B.V. kan worden gevergd.
9.2 Indien de ontbinding aan de koper toerekenbaar is, is FitnessResult B.V. gerechtigd tot het vorderen van
schadevergoeding, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
9.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van FitnessResult B.V. op de koper
onmiddellijk opeisbaar. Indien FitnessResult B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij
haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
9.4 Indien FitnessResult B.V. op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding
overgaat, is zij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op
enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de koper, uit hoofde van wanprestatie, wél tot
schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
9.5 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door FitnessResult B.V., zal FitnessResult B.V. in
overleg met de koper zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit
tenzij de opzegging aan de koper toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan FitnessResult B.V. is
toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de koper in rekening gebracht. FitnessResult B.V. zal
de koper zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De koper is
gehouden deze kosten binnen de daarvoor door FitnessResult B.V. genoemde termijn te voldoen, tenzij
FitnessResult B.V. anders aangeeft.
9.6 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging -
indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de koper, van
schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan
6/7
FitnessResult B.V., De Meeten 15, (4706 NJ) Roosendaal, www.fitnessresult.nl
beschikken, staat het FitnessResult B.V. vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te
zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting van haar zijde tot betaling
van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van FitnessResult B.V. op de koper zijn
in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
9.7 Indien de koper een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of
gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de
voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de koper in rekening
worden gebracht

Artikel 10. Betaling en incassokosten
10.1.Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door FitnessResult B.V.
aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door FitnessResult B.V.
aangegeven. FitnessResult B.V. is gerechtigd om periodiek te factureren.
10.2 Indien de koper in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, dan is de koper van rechtswege
in verzuim. Met ingang van de dag waarop de koper in verzuim is, is hij aan FitnessResult B.V. een
vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte van een maand waarover het verzuim
voortduurt. Tevens is de koper de buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van 15% van
de achterstallige betaling, onverminderd de aan FitnessResult B.V. verder toekomende rechten op
schadevergoeding. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de koper
worden verhaald. De koper is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
10.3 FitnessResult B.V. heeft het recht de door koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats
in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering
van de hoofdsom en de lopende rente.
10.4 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
10.5 De koper doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.
10.6 Garantieaanspraken schorten de betalingsverplichtingen van de koper niet op.

Artikel 11. Zekerheid
11.1 FitnessResult B.V. behoudt zich nadrukkelijk het recht voor te allen tijde volledige vooruitbetaling,
contante betaling bij aflevering of nadere zekerheden voorafgaande aan aflevering te verlangen.
11.2 Indien de koper desgevraagd aan het gestelde in artikel 11 lid 1 niet voldoet, is FitnessResult B.V.
gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Alle door FitnessResult B.V. in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van
FitnessResult B.V. totdat de koper alle verplichtingen uit de met FitnessResult B.V. gesloten
overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
12.2 Door FitnessResult B.V. geleverde zaken, die ingevolge artikel 12 lid 1 onder het
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden
gebruikt. De koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of
op enige andere wijze te bezwaren.
12.3 De koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de
eigendomsrechten van FitnessResult B.V. veilig te stellen.
12.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten
daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de koper verplicht om FitnessResult B.V. daarvan onmiddellijk
op de hoogte te stellen.
12.5 De koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en
verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze
verzekering op eerste verzoek aan FitnessResult B.V. ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van
7/7
FitnessResult B.V., De Meeten 15, (4706 NJ) Roosendaal, www.fitnessresult.nl
de verzekering is FitnessResult B.V. gerechtigd tot deze penningen. Voorzover nodig verbindt de koper zich
er jegens FitnessResult B.V. bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat
kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
12.6 Voor het geval FitnessResult B.V. zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft
de koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan FitnessResult B.V. en door
FitnessResult B.V. aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van
FitnessResult B.V. zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 13. Vrijwaring
13.1 De koper vrijwaart FitnessResult B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de
uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan FitnessResult
B.V. toerekenbaar is.
13.2 Indien FitnessResult B.V. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de koper
gehouden FitnessResult B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van
hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de koper in gebreke blijven in het nemen van adequate
maatregelen, dan is FitnessResult B.V., zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle
kosten en schade aan de zijde van FitnessResult B.V. en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor
rekening en risico van de koper.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen
14.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen FitnessResult B.V. en koper, is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing.
14.2 De rechtbank in de vestigingsplaats van FitnessResult B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen
kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft FitnessResult B.V. het recht het
geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.